Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Recull legislatiu d'Educació Especial i Atenció a la diversitat

Aquí teniu una selecció que he fet de les normatives i lleis que ens afecten directament, xerren d'ACIS, funcions del equip de suport, tipus d'alumnes NESE, etc.

Molt importants per aquells que comencen ara a fer feina de PT !!


Decret 6/7/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears

Article 13

Atenció a la diversitat

1. Tot l’alumnat, amb independència de les seves especificitats individuals o de caràcter social, té dret a una educació adequada a les seves necessitats i característiques. Per això, les mesures d’atenció a la diversitat hauran d’orientar-se a donar resposta a les necessitats educatives, a l’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius de l’educació infantil i de l’educació bàsica i no podran, en cap cas, suposar discriminació que dificulti aquest assoliment i la titulació corresponent.

2. S’entén per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu:

a) L’alumnat amb necessitats educatives especials que requereix, durant un període d’escolarització o durant tota l’escolarització, determinats suports i atencions educatives específiques derivades d’una discapacitat, de trastorns greus de conducta o emocionals o de trastorns generalitzats de desenvolupament.

b) L’alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge causades per trastorns de l’aprenentatge, trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat i trastorns greus del llenguatge.

c) L’alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.

d) L’alumnat amb un desfasament curricular de dos o més cursos per condicions personals greus de salut o derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics i ètnics.

e) L’alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu.

La Conselleria d’Educació i Cultura ha d’assegurar els recursos necessaris perquè aquest alumnat pugui assolir el màxim desenvolupament possible de les seves capacitats personals i, en tot cas, els objectius i les competències bàsiques que estableix amb caràcter general per a tot l’alumnat.

3. La Conselleria d’Educació i Cultura ha d’establir els procediments i recursos necessaris per identificar al més aviat possible, amb personal amb la qualificació adequada, les necessitats educatives específiques de l’alumnat a les quals es refereix l’apartat anterior. Així mateix, facilitarà la coordinació de tots els sectors que intervenguin en l’atenció a l’alumnat.

L’atenció integral a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu s’ha d’iniciar des del mateix moment en què sigui identificada aquesta necessitat i s’ha de regir pels principis de normalització i d’inclusió.

4. Correspon a la Conselleria d’Educació i Cultura garantir l’escolarització i regular i assegurar la participació dels pares o tutors en les decisions que afectin l’escolarització i els processos educatius d’aquest alumnat. Igualment els correspon adoptar les mesures oportunes perquè els pares d’aquests alumnes rebin l’assessorament individualitzat adequat, així com la informació necessària que els ajudi en l’educació dels fills.

5. Les programacions didàctiques de cicle o de departament han de tenir un grau de flexibilitat suficient que possibiliti l’adaptació del procés d’ensenyament-aprenentatge.

6. La Conselleria d’Educació i Cultura ha d’escolaritzar l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu que s’incorpora al sistema educatiu fent una distribució equilibrada entre els centres de cada zona sostinguts amb fons públics.

7. Els centres docents, amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat al currículum, han de realitzar adaptacions curriculars, a fi d’atendre l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu. Aquestes adaptacions curriculars es realitzaran cercant el màxim desenvolupament possible de les competències bàsiques i dels objectius corresponents al nivell educatiu; l’avaluació prendrà com a referent els criteris d’avaluació fixats en aquestes adaptacions.

La Conselleria d’Educació i Cultura establirà els procediments oportuns quan sigui necessari realitzar adaptacions que s’apartin significativament dels continguts i criteris d’avaluació del currículum. Aquestes adaptacions curriculars es realitzaran cercant el màxim desenvolupament possible de les competències bàsiques i dels objectius corresponents al nivell educatiu; l’avaluació prendrà com a referent els criteris d’avaluació fixats en aquestes adaptacions.

8. Els centres docents, en la planificació d’atenció a la diversitat, a més de les adaptacions curriculars, han d’adoptar, entre d’altres mesures, els agrupaments flexibles, el suport en grups ordinaris, els desdoblaments de grup, les mesures de reforç i altres programes de tractament personalitzat per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

9. La Conselleria d’Educació i Cultura adoptarà mesures singulars en aquells centres o zones geogràfiques en les quals resulti necessària una intervenció educativa compensatòria.


INSTRUCCIONS PER A L’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS CENTRES PÚBLICS DE SEGON CICLE D’EDUCACIÓ INFANTIL I EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Juny 2008


1.3. Pla d’atenció a la diversitat de centre (PAD)
El pla d’atenció a la diversitat és el marc que abarcarà les mesures organitzatives per atendre la diversitat de l’alumnat.

L’atenció a la diversitat ha d’ésser abordada per tot el claustre, amb la correcta optimització dels recursos personals i materials. S’ha de reflectir en la diversificació de metodologies i noves estratègies, des de l’organització eficient de tots els suports que duen a terme els mestres, fins a la intervenció dels especialistes.

El pla ha de contenir els elements prevists a l’article 60 del ROC i, a més, inclourà:

a) L’organització dels recursos humans i materials per atendre la diversitat en forma de suports intercicles, desdoblaments, agrupaments flexibles, tallers…

b) Les mesures de tipus curricular: programacions multinivell, adaptacions curriculars no significatives dels materials d’aprenentatge i sistemes d’avaluació, adaptacions significatives de les programacions d’aula.

Les mesures metodològiques previstes per atendre la diversitat: treball per projectes, racons, treball cooperatiu i altres estratègies d’aula.


1.3.1. Alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)


S’entén per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu el següent:

a) Alumnat amb necessitats educatives especials.
b) Alumnat amb dificultats específiques d’aprenentatge.
c) Alumnat amb altes capacitats.
d) Alumnat d’incorporació tardana al sistema educatiu.
e) Alumnat que per condicions personals o d’història escolar, derivades de factors socials, econòmics, culturals, geogràfics, ètnics o de salut requereix una atenció educativa específica. A partir del primer cicle de primària també hi ha d’haver un desfasament curricular significatiu per causa dels factors esmentats en aquest punt .

***
Els centres d’educació primària remetran als centres d’educació secundària l’informe d’aprenentatge i altres documents abans del 30 de juny. La informació referida a l'alumnat amb necessitats educatives especials ha d'incloure: el dictamen d'escolarització, l'informe psicopedagògic actualitzat en el darrer curs de primària i el document individual d'adaptacions curriculars.

En relació a la resta de l'alumnat, es remetran els informes realitzats pels serveis d'orientació, sempre que s'hagi fet alguna intervenció, i/o informe de l'equip educatiu; en particular es remetrà l’informe individual de necessitat específica de suport educatiu.
****

3.2. Programacions didàctiques i adaptacions del currículum

Les programacions d’aula seran obertes i flexibles i hauran d’incloure mesures que reflecteixin diferents nivells d’ensenyament, la utilització de diferents metodologies, varietat de materials i mesures de suport per tal d’adaptar la resposta educativa als diferents ritmes i nivells d’aprenentatge de tot l’alumnat amb la finalitat d’aconseguir els objectius i competències de l’alumnat.

Les programacions didàctiques hauran d’incloure les activitats d’ampliació i reforç corresponents.

Les adaptacions curriculars són ajustaments o modificacions que es duen a terme sobre elements d’accés al currículum o sobre els elements bàsics del currículum (objectius, continguts, metodologia i avaluació), per respondre les necessitats bàsiques de l’alumne. Per tant, mitjançant l’adaptació curricular s’adequa el currículum a les necessitats de l’alumne amb la finalitat que pugui desenvolupar al màxim les capacitats establertes en els objectius generals de l’etapa i participar dels entorns generals i comuns.

L’adaptació curricular ha d’estar inclosa a la programació d’aula i el seu referent curricular seran els objectius i les competències bàsiques del cicle corresponent. Quan les adaptacions permetin a l’alumne assolir els objectius finals de cicle i les competències previstes, les adaptacions curriculars no seran significatives.

Les adaptacions curriculars individuals són significatives quan s’aparten significativament

Les adaptacions curriculars individuals són significatives quan s’aparten significativament dels continguts i criteris d’avaluació, i per tant, cal modificar els elements bàsics del currículum. Abans de l’elaboració d’una adaptació curricular significativa, s’hauran esgotat altres mesures per donar resposta a les necessitats específiques de suport educatiu com ara:
reforç pedagògic, atenció individual, avaluació contínua i formativa, etc. Si s’han de modificar elements del currículum s’ha de fer des d’aquells elements de menys a més significatius: recursos materials o personals, organització escolar, adequació d’activitats, metodologia i, en darrer terme, els continguts i els objectius.

Les adaptacions curriculars poden ser d’accés quan es refereixen a aquells elements que possibiliten accedir al currículum amb normalitat, com són: adequació d’espais, de temps i d’aspectes físics; adaptacions a l’equipament, mobiliari i recursos didàctics; utilització de sistemes o codis distints, complementaris o alternatius per compensar les necessitats de comunicació.

Es podran dur a terme adaptacions curriculars significatives d’aquelles àrees on els alumnes amb necessitat específica de suport educatiu no puguin assolir els objectius mínims del cicle. Dita adaptació s’haurà de justificar en el corresponent informe individual de necessitat específica de suport educatiu que inclourà un apartat sobre les competències curriculars de l’alumne, signat per l’orientador del centre (annex 1).

Per a aquells alumnes amb dificultats específiques d’aprenentatge que poden assolir els mínims del cicle corresponent s’hauran de fer adaptacions curriculars no significatives i d’accés com: adaptacions en la quantitat i enunciats de les activitats d’aprenentatge i avaluació per tal de fer-los més comprensibles, flexibilització del temps per dur-les a terme, diversificació de les mesures i tipus d’avaluació (oral, amb ordinador…), lectura prèvia, per part del mestre, de la prova d’avaluació abans de començar-la, reformulació del tipus de preguntes escrites, suport en el control del temps durant exàmens o activitats…

***

El professorat tutor, ha de realitzar activitats de tutoria amb el seu grup dins l’horari lectiu. A més tendrà una hora complementària per a l'atenció dels pares i les mares. El professor tutor coordinarà els processos d'elaboració, implantació i avaluació de les adaptacions curriculars individualitzades (ACI), de l'alumnat que necessiti aquestes mesures.

***


4.6. Equip de suport

1. Es constituirà l’equip de suport amb la composició i les funcions definides a l’article 46 del ROC per donar suport a l’atenció de l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

2. Formaran part de l’equip de suport el responsable de l’orientació educativa
psicopedagògica del centre, el mestre d’educació especial (PT),
el mestre d’audició i llenguatge (AL), el mestre d’atenció a la diversitat i tot el professorat que dediqui un part important del temps a tasques de suport. També s’inclouen els tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat amb nee (ATE i fisioterapeutes).


3. La tasca de l’equip de suport s’ha d’enfocar cap a la col·laboració amb els equips educatius per oferir una resposta educativa el més ajustada possible a l’alumnat amb NESE.

Col·laboraran amb els tutors en el disseny i execució de models organitzatius, flexibles, adaptats a les necessitats de l’alumnat, en l’elaboració de les adaptacions curriculars i l’informe corresponent.

També poden dur a terme tasques de coordinació i col·laboració amb els serveis externs al centre (Serveis Socials, Jutjats, educadors de carrer, mediadors…)

4. Els recursos personals de suport, mestres i especialistes, s’organitzaran amb l’objectiu d’aconseguir el grau màxim d’eficiència.

5. Els membres de l’equip de suport establiran coordinacions contemplades a l’horari setmanal amb l’equip educatiu en el qual fan suport per tal de programar conjuntament la resposta educativa més adequada dins l’aula.

6. Els mestres especialistes de l’equip de suport donaran prioritat a l’atenció a l’alumnat amb nee, però també assessoraran l’equip educatiu que atén la resta d’alumnes amb nese per tal de donar pautes sobre les mesures organitzatives i estratègiques a prendre dins l’aula, així com per desenvolupar les adaptacions curriculars, significatives o d’accés, quan sigui el cas.

7. El mestre d’audició i llenguatge donarà prioritat a aquells casos d’alumnat amb dèficit auditiu i trastorns greus del llenguatge oral.

8. L’equip de suport elaborarà un pla d’actuació anual en el qual es definiran les prioritats i els objectius a assolir cada curs, d’acord amb la realitat del centre. Els aspectes que ha de recollir el pla són:

a) Relació de components de l’equip de suport.
b) Identificació i anàlisi de les necessitats de suport a l’escola.
c) Definició dels objectius prioritaris del suport tenint com a referent els objectius educatius del centre, per tal de donar resposta a les necessitats detectades.
d) Programació, en coordinació amb l’equip de cicle, de les actuacions de suport adients per donar resposta a les necessitats detectades. En aquesta programació cal:
- Establir coordinacions necessàries per al desenvolupament del pla de feina: dins el propi equip de suport, amb cada tutor/a i amb l’equip educatiu corresponent.
- Establir l’organització de suports indicant: l’horari de suport que rebrà cada
aula, els professionals que hi intervindran, i la modalitat de suport..
e) Relació de tasques a desenvolupar durant el curs per part de cada professional.
f) Relació dels indicadors que s’utilitzaran per fer l’avaluació del pla de final de curs.

9. Al final de curs s’ha de redactar una memòria, que serà el document que recollirà l’avaluació del treball desenvolupat en funció del pla d’actuació. Ha d’incloure la revisió de cada un dels apartats amb la intenció d’identificar si s’han dut a terme o no les activitats programades i si se n’han fet d’altres. També inclourà aquelles propostes de millora que es considerin pertinents.

10. A principi de curs, es faran les reunions necessàries per tal d’elaborar el pla d’actuació anual i, al final, per a redactar la memòria. Durant el curs escolar l’equip de suport es reunirà, com a mínim, amb una periodicitat quinzenal.

11. Pel que fa al coordinador de l’equip de suport, s’atendrà a les funcions que li vénen assignades a l’article 48 del Reglament orgànic de les escoles i els col·legis.

4.7. Altres professionals de l’equip de suport


4.7.1. L’ ATE

L’auxiliar i l’ajudant tècnic educatiu (ATE) és el professional que dóna suport i colAlabora amb l’equip educatiu en general i amb el tutor en particular, en l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), així com amb aquell alumnat amb problemes de salut que afecten la seva autonomia personal.
Aquesta figura professional constitueix un recurs temporal. La seva intervenció ha de ser gradual, de major a menor atenció, en funció del nivell d’autonomia que l’alumne vagi adquirint i fins al moment que els suports que precisi l’alumne puguin ser assolits pels recursos ordinaris del centre atenent als principis de normalització i inclusió.
La seva activitat, juntament amb la resta de professionals que atenen l’alumne o el grup, està especialment relacionada amb l’assistència i formació dels alumnes amb NEE pel que fa a les activitats d’autonomia personal i consecució d’autonomia social. En aquest sentit, l’ATE ha d’atendre aquests alumnes durant l’horari del centre escolar, que inclou la jornada lectiva dels alumnes, que pot ser continuada o partida, els canvis d’aula i la vigilància en els esbarjos, així com en aquells serveis complementaris que facilitin l’escolarització: transport
i menjador escolar. De la mateixa manera l’ATE pot col·laborar en les activitats complementàries que desenvolupen el currículum, organitzades pels tutors dels alumnes (sortides, campaments, viatges…), sempre sota la responsabilitat del personal docent.
La jornada laboral d’aquests professionals es decidirà pel director del centre, en funció de les necessitats educatives dels alumnes que han d’atendre. La jornada dels ATE que comparteixen actuacions a dos o més centres serà fixada a partir de l’acord entre el treballador i els directors dels centres afectats, tenint en compte la gravetat dels casos a
atendre i la regularitat de la seva assistència a l’escola.

En el cas dels centres específics o de les ASCE, l’ATE intervé amb un grup estable d’alumnes i, per tant, colAlabora estretament amb la tutoria corresponent per desenvolupar el currículum i per facilitar la realització de les activitats oportunes.
La intervenció de l’ATE es concreta en les actuacions següents:

1. En relació amb l’alumnat amb nee:

a) Assistència i formació dels alumnes en les activitats de la vida diària que no puguin fer per ells mateixos, com són: la higiene personal, vestir-se, l’alimentació, els desplaçaments,… Per tant, tot el que tengui a veure amb els hàbits d’autonomia personal i amb la regulació del control corporal.
b) Intervenir en el transport escolar, assistint l’alumnat durant la ruta, sense que això no suposi sobrepassar la jornada laboral del professional.
c) Col·laborar en el menjador escolar, ajudar els alumnes en l’adquisició dels hàbits d’alimentació i autonomia a taula i, en els casos que ho requereixin, facilitar la ingesta dels aliments.
d) Col·laborar per tal que l’alumnat identifiqui i expressi les seves necessitats bàsiques de salut i adquireixi els hàbits i actituds d’higiene, cura i alimentació, amb un assoliment progressiu del control del propi cos, per incrementar i millorar la qualitat de vida.
e) Col·laborar en les sortides o activitats complementàries i extraordinàries per a l’atenció d’aquest alumnat, sempre que les activitats es realitzin dins l’horari laboral de l’ATE. En cas contrari, es pot acordar amb la direcció del centre una compensació en període de vacances.
f) Col·laborar amb l’equip docent en tasques formatives d’entrenament d’habilitats socials, així com per neutralitzar i evitar conductes disocials, si es produeixen.
g) Col·laborar en l’atenció i cura dels alumnes, dins l’aula, en els canvis d’aula o serveis, sempre sota la corresponsabilitat del personal docent, així com en la vigilància dels moments d’esbarjo.
h) Col·laborar, dins el marc de l’atenció a la diversitat, en aquelles activitats encaminades a promoure la màxima autonomia personal i social dels alumnes.
i) Guiar i/o ajudar l’alumne en la realització d’activitats dirigides a l’adquisició de tècniques d’orientació, mobilitat, autocontrol en els desplaçaments i habilitats de la vida diària, així com en l’assoliment d’habilitats de relació.
j) Quan els alumnes amb NEE estiguin atesos, l’ATE desenvoluparà la seva tasca amb la resta de l’alumnat, sempre dins l’horari lectiu, i realitzarà aquelles funcions que la direcció del centre l’indiqui, de manera coherent amb les propostes d’intervenció assenyalades en aquestes instruccions.

4.8. Orientador

L’orientació és responsabilitat de tots els professionals docents i necessita, per la seva complexitat, recursos personals especialitzats que colAlaborin amb els centres escolars en l’assessorament psicopedagògic que tota orientació de qualitat requereix.

Aquesta funció de suport especialitzat als centres de segon cicle d’educació infantil i primària correspon als equips d’orientació educativa i psicopedagògica (EOEP) i als orientadors dels centres.

Donada la similitud de funcions de l’orientador de centres públics d’infantil i primària amb les funcions desenvolupades pels professionals dels EOEP, també seran d’aplicació obligada les instruccions per al curs 2008-09 d’aquests equips.

Adscripció de l’orientador als òrgans de govern i òrgans de coordinación

L’orientador del centre formarà part de:
- el claustre de professors del centre- l’equip de suport
- la comissió de coordinació pedagògica

Funcions de l’orientador

a) En relació amb el professorat

- Establir un calendari de reunions de coordinació entre l’equip docent i l’equip de
suport .
- Orientar i assessorar sobre la proposta curricular i l’elaboració de les adaptacions curriculars.
- Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques.
- Orientar i facilitar la recerca i/o elaboració de materials curriculars adients per atendre la diversitat.
- Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
- Participar en la prevenció i detecció primerenca de problemes d’aprenentatge i/o socioeducatius i col·laborar en la programació i planificació d’adaptacions curriculars dirigides als alumnes que presentin els esmentats problemes.

b) En relació amb l’alumnat

- Realitzar l’avaluació psicopedagògica de l’alumnat per tal de determinar si presenten necessitats específiques de suport educatiu o altes capacitats intelAlectuals. Si escau, elaboració de l’informe i dictamen amb la proposta de la modalitat d’escolarització més adequada, i recomanació de recursos personals i/o materials segons el cas.

- Atendre l’alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu.
- Participar i colAlaborar en la planificació i desenvolupament de diferents plans
d’actuació dirigits als alumnes que presentin necessitats específiques de suport
educatiu.

c) En relació amb el centre

- ColAlaborar en l’elaboració del pla d’actuació anual i memòria conjuntament amb
l’equip de suport del centre.
- Fixar les reunions de coordinació amb els tutors en l’horari setmanal.
- Complimentar les butlletes d’estat de l’alumnat que presenta NEE.
- ColAlaborar en la formalització de les butlletes de l’alumnat amb necessitats
específiques de suport educatiu (lliurament al Servei d’Innovació).
- Coordinació amb l’equip directiu per tal de planificar, seguir i avaluar la tasca
desenvolupada per tot l’equip de suport.
- Coordinar les actuacions del professorat que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials.
- Col·laborar amb l’equip directiu en l’elaboració de plans i/o projectes que en el seu moment acordi el centre a iniciativa pròpia i/o de l’Administració educativa.
- Dins l’estructura organitzativa del centre, assessorar i colAlaborar en l’establiment de criteris i procediments per a la determinació de l’alumnat sense dictamen que precisa mesures educatives de suport.
- Coordinar-se amb l’equip d’atenció primerenca, l’equip d’orientació educativa i
psicopedagògica corresponent i el departament d’orientació dels IES per tal de facilitar el traspàs d’informació i garantir l’adequada escolarització dels alumnes amb NEE.
- Col·laborar i assessorar en l’establiment de mesures afavoridores de les relacions amb les institucions de la zona, especialment amb els serveis socials i sanitaris.
- Col·laborar amb altres equips de suport dels centres de la zona.
- Col·laborar en allò que dictaminen les instruccions d’absentisme escolar.

d) En relació amb les famílies

- Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies.
- Orientar en relació a les pautes d’actuació família-centre.
- Informar les famílies dels alumnes amb NESE de les actuacions que es duen a terme.

Horari

L’horari d’aquest professional serà de 30 hores setmanals, de les quals 25 seran lectives i 5 complementàries. L’orientador podrà tenir entre sis i nou períodes lectius dedicats a l’atenció directe de l’alumnat que presenta necessitats específiques de suport educatiu. La resta d’hores lectives i complementàries es dedicaran a:

- Avaluacions psicopedagògiques.
- Atenció a famílies.
- Suport i atenció als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu.
- Comissió de coordinació pedagògica (CCP), claustre.
- Coordinacions, equip directiu, equip de suport, equips de cicle i tutors.
- Desenvolupament programes i preparació de material.
- Documentació de què és responsable
- Dictamen d’escolarització d’alumnes de necessitats educatives especials (NEE) (annex 15)
- Informes individuals d’alumnat de necessitats específiques de suport educatiu (annex 1)
- Butlletes d’alumnat de necessitats específiques de suport educatiu (annex 2)
- Informe de baixa ANEE (annex 16)
- Sol·licituds demandes de serveis externs (SAED, UVAI, NOUSIS,…) (annexos 11, 12 i 13) i, si escau, full de demanda de material específic de l’ ONCE (annex 14)ROC PRIMÀRIA, Decret 119/2002

Article 60.

Pla d’atenció a la diversitat

1. El pla d’atenció a la diversitat serà elaborat per l’equip directiu,
coordinadament amb l’equip de suport i aprovat pel consell escolar. S’incorporarà
al projecte educatiu de centre.
2. En el pla d’atenció a la diversitat ha de quedar definit:
a) L’organització dels recursos humans i materials per atendre la diversitat.
b) Les mesures de tipus curricular.
c) Les mesures metodològiques.
d) Els criteris i procediments per a l’atenció lingüística específica de
l’alumnat que s’incorpora tardanament al sistema educatiu de les Illes Balears, per
tal de garantir l’aprenentatge de les dues llengües que hi són oficials i de l’ús del
català com a llengua vehicular.
e) Els criteris per realitzar les adaptacions curriculars apropiades, en el cas
d’alumnes que les requereixin.
f) Tots aquells programes socioeducatius que s’hi puguin inco

CAPÍTOL IV
Equip de suport

Article 46. Composició i funcions

1. Formaran part de l’equip de suport el responsable de l’orientació
educativa i psicopedagògica del centre, els professors, tècnics i auxiliars de suport a l’alumnat amb necessitats educatives especials, i tot el professorat que dediqui una part important del temps lectiu a tasques de suport.

2. El cap d’estudis participarà en les reunions de l’equip de suport per tal
d’assumir-ne les funcions de coordinació amb l’equip directiu.


3. Funcions dels membres de l’equip de suport:

1r. En relació al professorat:

a) Col·laborar en la planificació, l’elaboració, el seguiment i l’avaluació de l’adaptació curricular individual de l’alumnat amb necessitats educatives especials.
b) Assessorar i orientar en relació a estratègies organitzatives i metodològiques.
c) Orientar i facilitar la recerca i/o l’elaboració de materials curriculars adients per atendre la diversitat.
d) Assessorar i col·laborar en la relació amb les famílies.
e) Col·laborar en la detecció i l’anàlisi i de les necessitats educatives de l’alumnat.
f) Participar en l’avaluació i la promoció de l’alumnat amb necessitats educatives especials.

2n. En relació a l’alumnat.

Dins el marc de l’adaptació curricular individual, l’equip de suport intervendrà amb l’alumnat amb necessitats educatives especials tenint present que el treball amb aquests alumnes es desenvoluparà majoritàriament dins l’aula ordinària, de forma coordinada amb el professorat. Sols en aquells casos en què s’hagi justificat a l’adaptació curricular, es podran treballar fora de l’aula alguns continguts concrets i en períodes determinats de la jornada.

3r. En relació al centre:

a) Elaborar un pla anual amb la proposta d’actuacions.
b) Coordinar-se amb l’equip directiu per planificar, seguir i avaluar la tasca desenvolupada per l’equip de suport, com també coordinar-hi les actuacions del professorat que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials.
c) Orientar en relació a les pautes d’actuació família–centre.
d) Participar amb l’equip de cicle en l’organització i el desenvolupament d’activitats que facilitin l’adequació de l’oferta educativa a la diversitat de l’alumnat.
e) Coordinar la intervenció dels serveis externs en el centres educatius.Article 47. Designació del coordinador de l’equip de suport

1. L’equip de suport actuarà sota la direcció d’un coordinador, nomenat pel director del centre per un període de dos cursos acadèmics, a proposta del cap d’estudis.

2. El coordinador de l’equip haurà de ser un professor que desenvolupi tasques de suport.

3. El coordinador de l’equip de suport cessarà en les seves funcions a l’acabament del seu mandat, o en cas de cessament decidit pel director a proposta motivada de l’equip, amb audiència de l’interessat.

Article 48.

Funcions del coordinador de l’equip de suport

El coordinador de l’equip de suport assumirà les funcions següents:

a) Participar, com a responsable de l’equip, en l’elaboració i l’actualització del projecte curricular d’etapa, i en la formulació de propostes a l’equip directiu i al claustre per a l’elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual.
b) Dirigir i coordinar les tasques que efectuï l’equip de suport per confeccionar les propostes que, elevades a la comissió de coordinació pedagògica, tenguin com a finalitat l’elaboració o l’actualització per part d’aquesta del projecte curricular.
c) Convocar i presidir les reunions de l’equip de suport.
d) Responsabilitzar-se que s’estengui acta de les reunions i i que s’elabori la memòria de final de curs.
e) Aquelles altres funcions que li encomani el cap d’estudis en l’àmbit de la seva competència, especialment les relatives a suport i reforç educatiu.
****************
Real Decreto 696/1995, de 28 de abril de 1995, de ordenación de la educación de los alumnos con necesidades
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...