Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Vota ANPE

http://www.anpe-balears.org/modulo2new.php?Autentifica=No&Cod_categoria=24


» RECLAMACIÓ AL CENS ELECTORAL


Anpe Illes Balears
Bisbe Rafael J. Verger, 5 - 07010 - Palma
Tèlf. 971 461290 · Fax: 971 753046
www.anpe-balears.org · info@anpe-balears.org
BUTLLETI ANPE ILLES BALEARS - Sabado, 22 de Noviembre de 2014

» CONSOLIDACIÓ PERSONAL PARCIAL DEL COMPLEMENT DE DIRECTOR 2014-2015

20/11/2014


Sol·licitud de reconeixement de la consolidació del complement retributiu específic.

enllaços destacats

» EL DEFENSOR DEL PROFESSOR HA ATÈS A 3.345 DOCENTS DE TOTA ESPANYA DURANT EL CURS 2013-2014

22/11/2014EL DEFENSOR DEL PROFESSOR HA ATÈS A 3.345 DOCENTS DE TOTA ESPANYA DURANT EL CURS 2013-2014


El nombre de docents que han acudit al servei des de la seva engegada al novembre de 2005 s'eleva a 25.657 (una mitjana de 10 professors al dia).


El Defensor del Professor es consolida any rere any com un servei d'atenció immediata i gratuïta per a docents víctimes de situacions de conflictivitat i violència a les aules. Engegat per ANPE en 2005, com a primera mesura de suport davant la indefensió del professorat i com cridada d'atenció sobre el problema de la violència escolar, és un servei obert a tot el professorat sense cap tipus de distincions i operatiu en totes les comunitats autònomes, a fi d'afavorir l'atenció personalitzada a tots els docents.


Durant els nou anys que han transcorregut des de la seva engegada, l'oportunitat i la justificació del Defensor del Professor s'han traduït en els 25.657 professors que hem atès. Però, a més, ha suposat l'obertura d'un debat social sobre la conflictivitat a les aules, la difusió d'aquesta realitat al conjunt de la societat i que les administracions educatives hagin començat a posar esment a aquest problema. D'aquesta forma hem contribuït decisivament a un canvi de les normes de convivència en les comunitats autònomes, al fet que es donessin instruccions per considerar delicte d'atemptat les agressions als docents i al fet que es legisli a favor de la consideració del professor com a autoritat pública (decrets de convivència autonòmics, LOMQE art.124).Aproximadament el 40% de les trucades rebudes pel Defensor del Professor en el curs 2013/2014, en totes les CCAA, corresponen a professorat de Primària; 39% a Educació Secundària; 7% als PQPI; 7% a Infantil; 6% a Cicles Formatius i un 1% a la resta d'ensenyaments.


Quant a la tipologia dels casos atesos, es distingeixen:1. Conflictes relacionats amb els alumnes:


- Faltes de respecte: 27%.

- Problemes per fer classe: 25%.

- Falses acusacions de pares i/o alumnes: 22%

- Assetjament i amenaces d'alumnes: 16%

- Insults d'alumnes: 14%

- Agressions d'alumnes: 7%

- Conductes agressives d'alumnes cap als seus companys: 14%

- Enregistraments, fotos, Internet: 7%2. Problemes relacionats amb els pares


- Agressions de pares: 1%

- Assetjament i amenaces de pares: 28%

- Denúncies de pares: 19%3. Problemes relacionats amb el rendiment acadèmic


- Pressió per modificar notes: 9%


4. Conflictes relacionats amb l'adreça i/ o administració


- Problemes administratius: 24%

- Dificultats amb els companys: 11%

- Problemes administratius amb l'adreça: 12%

- Problemes amb adreça derivats d'altres situacions: 18%

- Es plantegen abandonar la professió: 10%Com a qüestió que competeix i afecta al conjunt de la societat, durant aquests anys ANPE ha desenvolupat de forma paral·lela al servei del Defensor del Professor una sèrie de campanyes dirigides a la conscienciació social i que han obtingut un ampli suport. Una de les més emblemàtiques ha estat JO TAMBÉ SÓC DEFENSOR DEL PROFESSOR, impulsada amb l'objectiu de mostrar la importància de respectar i defensar la tasca docent.ANPE continua exigint a l'Administració educativa:


- Complir i fer complir els Decrets de convivència així com les Normes de conducta establertes als centres.

- Garantir la deguda protecció jurídica al professorat així com la cobertura de la responsabilitat civil, en relació amb els fets que derivin del seu exercici professional.

- Canvis en el model educatiu que incloguin la flexibilització de l'Ensenyament Secundari i un impuls a la Formació Professional.

- Assistència psicològica als professors i reconeixement de les malalties professionals dels docents.A més:


- ANPE considera una tasca irrenunciable dels pares, el que es responsabilitzin de l'educació dels fills.

- ANPE demanda valoració i respecte al professorat, atorgant-li en tot l'Estat, la consideració d'autoritat pública en l'exercici de la seva funció.

- ANPE seguirà treballant per millorar la consideració social dels docents, fer arribar a la ciutadania la realitat diària als centres educatius i posar en relleu la importància de cuidar l'educació com un dels pilars de la nostra societat.

enllaços destacats


documents adjunts

» ANPE PRESENTA LA SEVA CAMPANYA A EIVISSA I FORMENTERA

20/11/2014ANPE PRESENTA LA SEVA CAMPANYA A EIVISSA I FORMENTERA


Aquesta setmana hem visitat tots els centres de les illes d’Eivissa i Formentera. A les xerrades informatives, hem presentat la nostra campanya, en un format de 4 documents. Un d’ells per reconèixer el prestigi del funcionari docent, l’altre dedicat al funcionari interí, un més per l’educació pública que volem i el darrer per recordar que ANPE és un sindicat exclussiu de l’ensenyament públic amb la quota més baixa de tots.El dijous horabaixa, hem acabat amb una petita xerrada informativa a les 17 h a l’hotel Royal Plaza, amb els nostres afiliats i simpatitzants que han volgut venir a resoldre dubtes.Des d’ANPE, hem explicat la situació actual en la qual es troben les negociacions, així com les dificultats sorgides aquests darrers 4 anys. Com és natural, hem demanat als docents d’Eivissa i Formentera la seva confiança en nosaltres per aquestes eleccions sindicals, ja que pensam que la feina que hem fet ha estat constant, eficient i propera als mestres i professors.Des d’ANPE, seguim insistint que aquest increment de 39 milions d’euros pels pressuposts del 2015 vagin destinats íntegrament a l’ensenyament públic, començant per la recuperació dels sexennis, la paga extra retallada i la reposició del professorat perdut (especialment a secundària, per l’augment lectiu).

Aproximacions

http://www.mundoprimaria.com/juegos/matematicas/numeros-operaciones/3-primaria/26-juego-aproximacion-centena-millar/index.php?rnd=0.4889887837609036
Aquest joc, només les desenes, centenes i unitats de miler:


http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/01/02.htm


http://platea.pntic.mec.es/jcarias/mat/numeros/naturales/2_aproximacion/1_2.swf


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Aproximacion%20en%20el%20calculo/contenido/ma001_oa01_es/index.html

APROXIMACION A LA DECENA / A LA CENTENA / A LA UNIDAD DE MILLAR
 

1.- Aproximación a la decena
Aproximar un número a la decena es buscar un número múltiplo de 10 (su última cifra es un cero) que más se le aproxime:
Por ejemplo, el número 87:


Su decena inferior es 80 y su decena superior es 90. Ahora se trata de ver a cual de ellas se aproxima más, a la inferior o a la superior:
Si el número termina en 5 o en una cifra inferior se aproxima a la decena inferior.
En cambio si termina en 6 o en una cifra superior se aproxima a la decena superior.
Nuestro número, 87, termina en 7. Esta cifra es mayor que 5 por lo que lo aproximaremos a la decena superior.
De hecho se puede ver en el gráfico que 87 está más cerca de 90 que de 80.
Veamos otro ejemplo: 42:


El múltiplo de 10 más cercano por debajo es 40 y el más cercano por arriba es 50.
Vemos que el número termina en 2; al ser una cifra inferior a 5 hay que aproximarlo a la decena inferior, es decir a 40.
Se puede ver en el gráfico que 42 está más cerca de 40 que de 50.


2.- Aproximación a la centena
Aproximar un número a la centena es buscar un número múltiplo de 100 (sus dos últimas cifras son cero) que más se aproxime al número en cuestión.
Si el número termina en 50 o en una cifra inferior se aproxima a la centena inferior. En cambio, si termina en 51 o en una cifra superior se aproxima a la centena superior.
Veamos un ejemplo: el número 278.


Vemos que 278 se encuentra entre las centenas 200 y 300, pero que está más cerca de esta última. Por lo tanto lo aproximaremos a 300.
De hecho, 278 termina en 78 que es superior a 50, por lo que lo aproximamos a la centena superior.
Vamos a ver otor ejemplo: 421.


421 se encuentra entre las centenas 400 y 500, pero está más cerca de la primera. Por lo tanto lo aproximaremos a 400.
De hecho, 421 termina en 21 que es inferior a 50, por lo que lo aproximamos a la centena inferior.

3.- Aproximación a la unidad de millar
Aproximar un número a la unidad de millar es buscar un número múltiplo de 1.000 (sus tres últimas cifras son cero) que más se aproxime al número en cuestión.
Si el número termina en 500 o en una cifra inferior se aproxima a la unidad de millar inferior. En cambio, si termina en 501 o en una cifra superior se aproxima a la unidad de millar superior.
Veamos un ejemplo: el número 7.256.


Vemos que 7.256 se encuentra entre las unidades de millar 7.000 y 8.000, pero que está más cerca de la primera. Por lo tanto lo aproximaremos a 7.000.
De hecho, 7.256 termina en 256 que es inferior a 500, por lo que lo aproximamos a la unidad de millar inferior.
Vamos a poner otor ejemplo: 5.689.


5.689 se encuentra entre las unidades de millar 5.000 y 6.000, pero está más cerca de la segunda. Por lo tanto lo aproximaremos a 6.000.
De hecho, 5.689 termina en 689 que es superior a 500, por lo que lo aproximamos a la unidad de millar superior.


Proves ordinàries i adaptades 3r de primària


 

Què és el mètode Montessori

¿Qué es el método Montessori?

¿Qué es el método Montessori?
13. Nov. 2014
¿Qué es el método Montessori?
Corrían los inicios del siglo XX, cuando la ciudad italiana de Roma vio forjar los cimientos de la llamada escuela Montessori: serían los primeros pasos de una nueva corriente en la educación infantil que, década trás década y hasta el día de hoy, ha revolucionado el mundo de la enseñanza a escala internacional.
María Montessori
María Montessori, su creadora, fue la primera mujer que fue doctora en Italia. Estudió, también filosofía, antropología, pedagogía, psiquiatría, biología… Y trabajó como educadora en un centro de niños que padecían enfermedades mentales. Fue esta experiencia la que le hizo abrir los ojos, y descubrir las grandes potencialidades que tienen los más pequeños desde el momento en que se interesan por aprender. Sería ella misma la que también pondría en marcha la llamada Casa dei Bambini (Casa de los niños), donde ellos vivían la escuela del mismo modo que un hogar: con espacios en los que resuelven tareas individuales y colectivas necesarias para avanzar en las rutinas del día a día.
Con María Montessori, la educación no solo vio nacer una nueva filosofía, sino un nuevo método, una nueva fórmula con la que formar a los niños, basada en la libertad y en la motivación sin límite. 1907 sería el año en que su escuela abriría las puertas a un nuevo método con el que ellos mismos se convierten en dueños de la adquisición de su propio conocimiento.

El profesor como guía
Porque Montessori entendía que ellos eran figuras totalmente competentes. Y, por este motivo, cambió también el concepto de profesor: entendido no tanto como quien se dedica a impartir conocimientos, sino como un guía que va actuando entre el entorno y el niño, y las experiencias que se van desarrollando entre ambos. La palabra maestro no pudo adquirir un sentido más amplio por aquel entonces.
Ella fijó como objetivo principal la adquisición de autonomía y de pensamiento crítico por parte de los pequeños. Una idea especialmente innovadora en la época, que ha perdurado hasta el presente. 

Pauta Montessori
Además, a raíz de su experiencia docente y con el objetivo de dotar de una mayor autonomía a los niños en los primeros pasos en la escritura, generó la reconocible pauta Montessori. Se trataría de una pauta de caligrafía que tiene dos líneas básicas horizontales para el cuerpo de las letras (a, c) y dos líneas, superior e inferior que marcan el límite para los demás trazos (presentes en letras como la l, p, b, g), los números (1, 2) y para poder guiar a los niños en la escritura de las mayúsculas (A, M).
Quizás encontramos con esta pauta el perfecto paralelismo con el propio método Montessori, ya que actúa de guía entre el niño y el aprendizaje de la escritura: sin hacer por él, pero trazando un camino que le ayude a ser más independiente.
Pauta Montessori en cuadernos Rubio
Imagen: Pauta Montessori en cuadernos Rubio
El día a día en la escuela
Pero, ¿cuál es el día a día de los niños en una escuela Montessori?
1. Aprenden contenidos de distintas disciplinas (lenguaje, matemáticas, arte…) con uno o varios procesos de aprendizaje, basados en la experiencia. Los niños, además, suelen hacer una recapitulación al resto sobre lo que han aprendido.
2. Interrelacionan diariamente los procesos de aprendizaje entre varias áreas. Por ejemplo, para realizar una receta, no sólo aprenderán sobre medidas y proporciones (con los distintos ingredientes), sino también sobre los procesos físicos que ocurren con los alimentos.
3. Viven la atención a la diversidad, como atención por parte de los profesores. Ya que los contenidos y los procesos de aprendizaje van al ritmo de los pequeños. La idea es sencilla: al final, cada niño, vivirá un itinerario distinto como aprendizaje. Y el profesor está a su lado para acompañarle en el trayecto.
4. Aprenden también competencias sociales a través de la cooperación, la estimulación y la interacción entre ellos mismos. Porque el día a día, lo construyen entre todos.
5. Se ven implicados en sus propios procesos de aprendizaje, conviviendo en la escuela con niños de otras edades.
6. Disfrutan de una educación basada eminentemente en la práctica.
7. Y ven desarrollada su inteligencia emocional, como consecuencia directa de la resolución de tareas en conjunto con sus compañeros.

Grupos de aprendizaje
El aprendizaje se divide en grupos de distintas edades, que la escuela Montessori entiende como periodos sensitivos:
-       De 0 a 6 años, se entiende que la mente está en su punto más absorbente.-       De 6 a 12 años, los niños aprenden a razonar, potencian la imaginación y la memorización.-       De 12 a 18 años, desarrollan su personalidad social.-       Y de 18 a 24 años, se adaptan a la vida real.
En nuestro país, hay 5 escuelas que funcionan bajo el sello Montessori. Y para ejercer en ellas, los profesores deben estar formados en este método educativo. Esta corriente se ha convertido en una vía alternativa al sistema convencional. Y desde hace ya más de un siglo, viene seduciendo a padres y profesores de todo el mundo.
Sin duda, se trata de un ejemplo inspirador, que hasta el día de hoy ha ensalzado todas las potencialidades e infinitas capacidades de los niños.
En Rubio trabajamos la pauta Montessori en los cuadernos de escritura del 01 al 8.

--
Fuentes | rtve | Asociación Montessori Española


Método Montessori: otra forma de enseñar

Las aulas de las escuelas Montessori tienen colores suaves y ambientes amplios. Foto: ThinkstockLas aulas de las escuelas Montessori tienen colores suaves y ambientes amplios. Foto: Thinkstock

La educación tradicional ha sobrevivido durante siglos sin modificarse demasiado. Sin embargo, un método novedoso fue creado hace más de cien años por la médica y educadora italiana María Montessori, que puso énfasis en la forma natural de aprender de los niños, y que hoy, es admirado en el mundo entero. Conócelo. 
Aprender a aprender
María abrió la primera casa de estudio, llamada “Casa dei Bambini”, en un barrio muy pobre de Roma, en 1907. Si bien al principio los niños fueron reticentes, luego se entusiasmaron con su método de aprendizaje.
Armar rompecabezas, aprender a cocinar, y manipular materiales que tenían lecciones de matemática, entre otras tareas, hicieron ver a Montessori cuán rápido los chicos absorbían el conocimiento de lo que los rodeaba, y cómo se enseñaban a sí mismos, como señala el sitio de la Asociación Estadounidense Montessori.
Las aulas
Para entender en profundidad este método, hay que conocer sus aulas. De acuerdo a la institución mencionada, las mismas se caracterizan por: 
- El ambiente: abunda la luz natural, los colores suaves y los espacios despejados, que contienen cada uno un área específica: “Matemáticas”, “Cultura”, “Lenguaje”, entre otras. También existe un área para la reflexión y la calma, que puede consistir en una mesa con un florero con margaritas, una pecera, o algo que invite al niño a meditar. Los ambientes son confortables, para que el estudiante se sienta como en casa.
- Los puntos de aprendizaje: no hay bancos tradicionales para los alumnos, sino que aprenden en el suelo con colchonetas, o en mesas alargadas. Los materiales de estudio están ordenados en estantes accesibles para ellos, que fomentan la independencia de los estudiantes al elegirlos.
- Las paredes: en vez de personajes de dibujos animados o imágenes reconocidas, las aulas Montessori tienen fotos de museos, fotografías encuadradas o pinturas creadas por los mismos estudiantes. 
Conoce el interior de las aulas Montessori y sus métodos de enseñanza en este video de la Asociación Estadounidense Montessori:


El maestro
El maestro es parte del ambiente en el que se trabaja, y no suele sobresalir del grupo, indica el sitio antes mencionado. Los tres (alumno, maestro y ambiente) representan un triángulo de aprendizaje interactivo.
Los alumnos
En general, cuentan con cuatro edades distintas: menores de tres años, de tres a seis años, de seis a nueve y de nueve a trece, que tienen que ver con los períodos evolutivos del niño, identificados por Montessori, de acuerdo al sitio web de la Fundación Montessori en Argentina.
La educación en tiempos difíciles
Durante la Primera Guerra Mundial las escuelas Montessori fueron cerradas en Italia casi en su totalidad, pero alrededor del mundo, se difundieron y multiplicaron.
En 1920, María se inclinó además por la adolescencia, ya que observaba que los estudiantes de esa edad necesitaban actividades que los ayudaran a entenderse a sí mismos y a encontrar su lugar en el mundo.
En la actualidad hay más de 22mil escuelas Montessori en, al menos, 110 países alrededor del mundo.
Y tú, ¿enviarías a tu hijo a una escuela Montessori?

Inside the Montessori Classroom from American Montessori Society on Vimeo.

La participación de las familias en la educación escolar

Potser un estudi important realitzat pel Consell escolar de l'Estat titulat "La participación de las familias en la educación escolar".  Aquí el teniu:


http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/publicaciones/estudioparticipacion/estudioparticipacion-ceedigital.pdf?documentId=0901e72b81b3dcb0

http://www.mecd.gob.es/dctm/cee/publicaciones/estudioparticipacion/estudioparticipacion-ceedigital.pdf?documentId=0901e72b81b3dcb0

Sumar amb ajudes

Sumas con puntitos para descargar

Fichas de sumas con puntitos para niños
Fichas de sumas con puntitos para descargar e imprimir
Sumas con puntitos es un material que te puedes descargar aquí de manera libre y gratuita. Se trata de un paquete de más de 20 fichas de cuentas de sumar. Tienen la peculiaridad de que cada sumando se acompaña del mismo número de puntitos, de manera que sirva de apoyo a los niños para sumar. En la entrada te explico cómo descargarlas, para qué sirven las fichas y qué usos le puedes dar.

Sumas con puntitos para descargar e imprimir

Efectivamente, encontrarás 21 fichas de sumas con puntitos que puedes descargar, imprimir y utilizar con tus alumnos o tus hijos. Son muchos los niños que se inician en la cuenta de sumar que utilizan palotes, puntitos o los mismos dedos para apoyarse a la hora de realizar la cuenta de sumar. Pues bien, en estas fichas he añadido los puntitos correspondientes para que se apoyen en ellos a la hora de realizar las sumas.
Si haces clic en la imagen de la ficha podrás ver ampliado su contenido. Si lo que deseas es descargarla, tan solo tienes que hacer clic en el botón “Descargar” de todas las fichas que te interesen y se guardarán en tu equipo. Ahora mismo podrás ver las fichas de sumas con puntitos que puedes descargar.
suma con puntitos números menores de cinco suma con puntitos números menores de cinco


suma con puntitos números menores de cinco suma con puntitos números menores de cinco
suma con puntitos sin llevadas menores de nueve suma con puntitos sin llevadas menores de nueve
suma con puntitos sin llevadas ficha 10 ficha de suma con puntitos sin llevadas
ficha para descargar de suma con puntitos sin llevadas ficha para descargar de suma con puntitos sin llevadas
ficha para descargar de suma con puntitos sin llevadas ficha para descargar de suma con puntitos sin llevadas
ficha para imprimir de suma con puntitos sin llevadas ficha para imprimir de suma con puntitos sin llevadas

Fichas para los que se inician en la suma

Las fichas de sumas con puntitos las he diseñado para los que se inician en la cuenta de sumar. Por eso se utiliza este apoyo, que progresivamente los niños dejarán de utilizar. Algunos maestros y maestras iniciáis esta operación en el último año de Educación Infantil. Para otros, les resultará útil al comenzar la enseñanza Primaria. También os servirá para los que trabajáis con alumnado con necesidades especiales o dificultades específicas en el cálculo.

Sumas sin llevadas

Las fichas están diseñadas con una dificultad creciente. Todas las sumas son “sin llevadas”. Las seis primeras fichas de sumas con puntitos utilizan solo los cinco primeros números. A partir de la ficha nº 7, se utilizan el resto de números de una sola cifra. Además, solo se suman dos sumandos, para facilitar aún más la operación.

Para educadores

Las fichas de sumas con puntitos las podéis utilizar los educadores en el aula, como material de apoyo. Las fichas ya están preparadas para ser utilizadas y con las instrucciones que hay que seguir. También como material de refuerzo para pequeños grupos o individuales. Las podéis usar en el contexto escolar o en otros contextos educativos.

Sumas con puntitos para las familias

Los padres sois también, en muchas ocasiones, un apoyo del aprendizaje de vuestros hijos. Las fichas de sumas con puntitos las podéis usar en casa para reforzar este aprendizaje. Lo más adecuado será que solo las utilicéis si os la recomiendan en el colegio como material. En ocasiones, utilizar estrategias diferentes en casa y en el cole, en lugar de ayudar, confunde más a los niños.

Más materiales

Espero que este material os resulte de utilidad en vuestra labor educativa. Como sabes, desde Familia y Cole pretendemos ofrecer recursos y materiales tanto para familias como para educadores. Puedes encontrar más materiales relacionados con las matemáticas en el apartado “Materiales de Matemáticas” de la página.
Además, te recomiendo los cuadernos de la colección Estimular y Aprender dedicados a la numeración. Puedes acceder a ellos ingresando en el siguiente enlace:
Acceder a los cuadernos Aprender la Numeración.
Por último, también te quiero recomendar los Juegos de Matemáticas de la página Mundo Primaria.

Jesús Jarque García
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...