Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Els alumnes de les Balears, a la coa en competències bàsiques

De les 17 comunitats autònomes i Ceuta i Melilla, l’Arxipèlag es troba en la setzena posició. Així es desprèn de l’Avaluació general de diagnòstic, realitzada pel Ministeri d’Educació el 2009
Cristina Polls 16/06/2010

La primera Avaluació general de Diagnòstic, realitzada a 1.603 alumnes de 4t de Primària de les Illes Balears pel Ministeri d'Educació, els situa els quarts per la coa si ens fixam en la puntuació global, darrere del País Valencià, Ceuta i Melilla.
L'informe, fet el 2009, recull informació detallada de 28.708 alumnes, de 887 centres, 1.341 professors, 25.741 famílies i 874 equips directius de 17 comunitats autònomes i Ceuta i Melilla.La mitjana global que ha obtingut l'Arxipèlag és de 473, tot i que el nivell d'aprovat a tot l'Estat se situa en 500. Així, els alumnes de 4t de Primària suspenen pel que fa a les competències bàsiques que han adquirit durant els primers anys d'escolarització.
Les quatre competències que s'han avaluat són: la corresponent a la comunicació lingüística, la de tipus matemàtic, la del coneixement i la interacció amb l'entorn físic, i la competència social i ciutadana. Pel que fa als coneixements de matemàtiques, els Balears es troben en sisena posició(489), per la coa, i només tenen per darrere Andalusia (488), el País Valencià (483),les Canàries (463), Ceuta (459) i Melilla (430). Quant als coneixements i habilitats lingüístiques, amb 471, només Ceuta (457) i Melilla (419) tenen una pitjor avaluació que les Illes. Referent als coneixement d'interacció amb el món, també ens situem els tercers -per la coa- amb 457 i només amb uns resultats pitjors es col·loquen el País Valencià (450) i Melilla (425).
I finalment si parlam de societat i ciutadania, la cosa està una mica millor, si bé no se supera el nivell d'aprovat (500). Aií, els infants balears obtenen només un 478. Pel que fa a les comunitats autònomés amb millors posicions globals i que es troben per sobre a nivell global, trobam la Rioja (537), Astúries (533), Castella-Lleó (532) i Aragó (528).

El secret de l'èxit
Amb tot, aquesta primera Avaluació general de diagnòstic, prevista a la Llei Orgànica d'Educació (LOE), segons l'Institut d'Avaluació del Ministeri d'Educació, "els resulats obtinguts han de tenir una lectura global per apreciar un sentit real de la situació", i ells en volen destacar, així mateix, que "els resultats mostren l'homogeneïtat del sistema educatiu a tot el país". L'estudi, que ha tingut en compte l'entorn delsinfants, conclou que "aquells estudiants que volen aconseguir un nivell d'estudis superior (Formació Professional de Grau Superior o un grau universitari) obtenen millors resultats que aquells qui pensen abandonar els estudis després d'acabar l'etapa obligatòria".
L'informe, a part de la importància de la motivació i predisposició de l'estudiant per tenir bons resultats, valora, a més, com un fet imprescindible per obtenir bons resultats, "estar envoltat de persones amb un nivell educatiu alt".


http://dbalears.cat/actualitat/Pol%C3%ADtica/els-alumnes-de-les-balears-a-la-coa-en-competencies-basiques.html

Recordem quines són les competències:

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS
Competències comunicatives:


1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Capacitat de saber comunicar oralment (conversar i escoltar) i expressar-se per escrit i amb els llenguatges audiovisuals, fent servir el propi cos i les TIC, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús adequat de diferents suports i tipus de text i amb adequació a les diferents funcions. Implica el coneixement de la diversitat cultural i el de les regles de funcionament de la diversitat lingüística, així com les estratègies necessàries per interactuar d’una manera adequada.


2. Competències artística i cultural
Suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles. A més, suposa saber crear amb paraules, amb el propi cos, amb tota mena de materials, suports i eines tecnològiques, tant individualment com col·lectiva les representacions i anàlisi de la realitat que facilitin l’actuació de la persona per viure i conviure en societat.

Competències metodològiques:
3. Tractament de la informació i competència digital

Implica gestionar la informació, des de com accedir-hi fins a la seva transmissió, tot usant distints suports, incloent-hi l’ús de les TIC com a element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se. Implica una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, contrastant-la quan calgui, i respectar les normes de conducta acordades socialment per regular l’ús de la informació i les seves fonts en els distints suports, i per participar en comunitats d’aprenentatge virtuals.

4. Competència matemàtica

Implica l’habilitat per comprendre, utilitzar i relacionar els números, les seves operacions bàsiques, els símbols i les formes d’expressió i raonament matemàtic, tant per produir i interpretar distints tipus d’informació, com per ampliar el coneixement sobre aspectes quantitatius i espacials de la realitat, i per entendre i resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana i el coneixement científic i el món laboral i social.

5. Competència d'aprendre a aprendre

Implica la consciència, gestió i control de les pròpies capacitats i coneixements des d’un sentiment de competència o eficàcia personal, i inclou tant el pensament estratègic com la la capacitat de cooperar, d’autoavaluar-se, i el maneig eficient d’un conjunt de recursos i tècniques de treball intel·lectual per transformar la informació en coneixement propi.

Competències personals:
6. Competència d'autonomia i iniciativa personal

Suposa l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals i interrelacionades (responsabilitat, perseverança, coneixement de si mateix, autoestima, creativitat, autocrítica), el control emocional, de calcular riscos i afrontar problemes, així com la capacitat de demorar la satisfacció immediata, d’aprendre de les errades i d’assumir riscos. I també la capacitat d’escollir amb criteri, d’imaginar projectes i de portar endavant les accions necessàries per desenvolupar les opcions i plans personals, en el marc de projectes individuals o col·lectius, responsabilitzant-se, tant en l’àmbit personal com en el social i laboral.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES CENTRADES EN CONVIURE I HABITAR EL MÓN

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Suposa el desenvolupament i aplicació del pensament cientificotècnic per interpretar la informació que es rep i per predir i prendre decisions amb iniciativa i autonomia en un món en què els avenços que es van produint són molt ràpids i tenen influència decisiva en la vida de les persones, la societat i el món natural. Implica també la diferenciació i valoració del coneixement científic en contrast amb d’altres formes de coneixement, i la utilització de valors i criteris ètics associats a la ciència i al desenvolupament tecnològic.

8. Competència social i ciutadana
Capacitat per comprendre la realitat social en què es viu, afrontar la convivència i els conflictes emprant el judici ètic basat en els valors i pràctiques democràtiques, i exercir la ciutadania, actuant amb criteri propi, contribuint a la construcció de la pau i la democràcia, i mantenint una actitud constructiva, solidària i responsable davant el compliment dels drets i obligacions cívics.

http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php?module=P%E0gines&func=display&pageid=28

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...