Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

ANPE convoca el 24 d'octubre vaga estatal contra la LOMCE

ANPE CONVOCA AL PROFESSORAT A LA VAGA EL PROPER 24 D'OCTUBRE EN PROTESTA PER LES MESURES DE LA LOMCE QUE PERJUDIQUEN A L'ENSENYAMENT PÚBLIC I AL SEU PROFESSORAT I PER LES RETALLADES EN EDUCACIÓ.


La convocatòria de vaga per part d’ANPE estava condicionada al dictamen final de la LOMCE i a la negociació de l'Estatut Docent. Davant la manca de resultats positius i després d'esgotar totes les vies de diàleg, convoquem vaga des d'un punt de vista estrictament professional, en defensa de l'ensenyament públic i del seu professorat.

ANPE fa coincidir aquesta jornada de protesta amb el 24 d'octubre a fi de potenciar l'esforç del professorat lesionant el menys possible les seves retribucions. Convoquem la vaga per :

1. Mostrar el rebuig del professorat a les mesures de la LOMCE que perjudiquen a l'ensenyament públic.

2. Mostrar el rebuig del professorat a la deterioració de les seves condicions laborals i a la darrera congelació salarial.

3. Denunciar que les retallades afecten a la qualitat de l'educació.

4. Exigir la negociació d'un Estatut Docent.

ANPE CONVOCA VAGA a causa dels següents MOTIUS:

Les mesures de la LOMCE que perjudiquen clarament a l'ensenyament públic.

El professorat de l'ensenyament públic rebutja que una Llei Orgànica d'Educació permeti la cessió de sòl públic per a la construcció de centres privats. Rebutja també la facilitat d'adjudicació de concerts en detriment de l'oferta pública afavorint fins i tot l'educació diferenciada. Amb aquestes mesures i unes altres que encobreixen la privatització a mitjà termini, l'ensenyament públic pot quedar relegada a subsidiària de les altres xarxes.

Les mesures que afecten negativament a les condicions laborals dels docents.
L'articulat de la llei conté mesures que lesionen drets adquirits pels docents o que són incompatibles amb la funció pública. La LOMCE dota als directors de centres públics del poder de seleccionar o rebutjar professors; permet que accedeixin al sistema educatiu públic persones que no compleixin els requisits d'accés; o promou que els exàmens d'avaluació siguin corregits per docents que no pertanyin a la funció pública. A més, importantíssimes especialitats docents perden pes. No és acceptable que la Filosofia, la Música, l'Educació Artística, les Humanitats i fins i tot les Matemàtiques en algunes modalitats de Batxillerat quedin com a assignatures residuals. La distribució de les matèries en la LOMCE afecta negativament a molts professors.

La nul•la receptivitat del Ministeri d'Educació a les esmenes presentades a la LOMCE que compten amb major consens polític i social.
El procés d'elaboració d'aquesta llei ha estat marcat per la manca de diàleg. Aquesta llei no és la reforma profunda que necessita l'educació ni respon a les necessitats reals del sistema educatiu. Està elaborada sobre l'articulat de la LOE i conserva la major part dels seus defectes. Entre moltes altres mesures desencertades, la LOMCE reparteix les competències per establir el contingut de les matèries en una proporció tal que desvertebrarà encara més el sistema educatiu. A més dificultarà l'organització dels centres, deixarà als alumnes sense conèixer importants matèries i no engegarà mesures d'augment de la qualitat. No ha tingut en compte el marc de retallades en educació i les seves millores mesures – idiomes, TIC, FP dual- no compten amb una memòria econòmica suficient per assegurar la seva implantació.

El nou anunci de congelacions salarials i retallades al professorat.
La recent congelació salarial dels empleats públics significa una nova retallada salarial encoberta sense que l'anunciada recuperació econòmica serveixi per recuperar la important pèrdua de poder adquisitiu que supera més del 25% des de l'any 2010.

La reculada en les condicions laborals dels docents i les imparables retallades en educació.
És inadmissible que l'educació hagi estat el banc de proves dels ajustos pressupostaris. ANPE exigeix la retirada del decret 14/2012 que ha provocat un augment indiscriminat d'hores de docència, l'augment de la ràtio professor-alumne, la precariztació de l'ocupació, la pèrdua de les ajudes socials, la pèrdua d'ocupació de més de cinquanta mil professors interins, la falta de cobertura de les baixes mèdiques, el desajustament de les plantilles docents, etc. El professorat també ha vist desaparèixer les jubilacions anticipades incentivades, s'han congelat les pensions, s'han suprimit drets laborals del professorat interí, han desaparegut les llicències i ajudes per estudi, els centres de suport i els programes de formació. Han desaparegut també els programes d'atenció a la diversitat o de millora de la qualitat. A més, s'acumulen sobre els docents retrets i dubtes que lesionen greument la consideració social d'aquesta professió i que han fet tant dany com les pròpies retallades.

La pràctica desaparició de l'oferta d'ocupació pública.
Ha desaparegut pràcticament l'oferta d'ocupació pública docent. Si l'any 2011, la taxa de reposició d'efectius es va fixar només en un 30%, donant lloc al fet que en algunes CCAA no es convoqués ni una sola plaça, en 2012 i 2013 el Ministeri d'Educació va fixar una ridícula taxa del 10% que es renova per 2014. Aquesta decisió augmenta l'ocupació precària en educació, no assegura la necessària renovació de les plantilles, possibilita la supressió de molts llocs de treball i produeix una inestabilitat que dificulta l'engegada de programes educatius.

La impossibilitat de negociar l'Estatut Docent partint de la garantia dels drets adquirits pel professorat.
El professorat necessita una norma marco que acompanyi tota la vida professional dels docents des de la formació inicial i l'accés fins a la jubilació. Una vegada més ha estat una promesa incomplida fins ara.

ANPE desitja que aquesta vaga apel•li a la responsabilitat política del Govern per retornar l'estabilitat al sistema educatiu i per reflexionar sobre la validesa d'aquesta reforma que neix ja amb data de caducitat. L'anunci del començament de la recuperació econòmica ha de servir per detenir immediatament totes les retallades, per apostar decididament per l'ensenyament públic i per dotar a l'educació d'un suport financer suficient que garanteixi la qualitat de l'ensenyament, deixi de castigar al professorat i li permeti recuperar els drets laborals perduts.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...