Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Jocs d'aproximació a centenes i unitats de miler i una mica de teoria

http://www.mundoprimaria.com/juegos/matematicas/numeros-operaciones/3-primaria/26-juego-aproximacion-centena-millar/index.php?rnd=0.4889887837609036
Aquest joc, només les desenes, centenes i unitats de miler:


http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/anaya1/datos/01/02.htm


http://platea.pntic.mec.es/jcarias/mat/numeros/naturales/2_aproximacion/1_2.swf


http://www.juntadeandalucia.es/averroes/carambolo/WEB%20JCLIC2/Agrega/Matematicas/Aproximacion%20en%20el%20calculo/contenido/ma001_oa01_es/index.html

APROXIMACION A LA DECENA / A LA CENTENA / A LA UNIDAD DE MILLAR
 

1.- Aproximación a la decena
Aproximar un número a la decena es buscar un número múltiplo de 10 (su última cifra es un cero) que más se le aproxime:
Por ejemplo, el número 87:


Su decena inferior es 80 y su decena superior es 90. Ahora se trata de ver a cual de ellas se aproxima más, a la inferior o a la superior:
Si el número termina en 5 o en una cifra inferior se aproxima a la decena inferior.
En cambio si termina en 6 o en una cifra superior se aproxima a la decena superior.
Nuestro número, 87, termina en 7. Esta cifra es mayor que 5 por lo que lo aproximaremos a la decena superior.
De hecho se puede ver en el gráfico que 87 está más cerca de 90 que de 80.
Veamos otro ejemplo: 42:


El múltiplo de 10 más cercano por debajo es 40 y el más cercano por arriba es 50.
Vemos que el número termina en 2; al ser una cifra inferior a 5 hay que aproximarlo a la decena inferior, es decir a 40.
Se puede ver en el gráfico que 42 está más cerca de 40 que de 50.


2.- Aproximación a la centena
Aproximar un número a la centena es buscar un número múltiplo de 100 (sus dos últimas cifras son cero) que más se aproxime al número en cuestión.
Si el número termina en 50 o en una cifra inferior se aproxima a la centena inferior. En cambio, si termina en 51 o en una cifra superior se aproxima a la centena superior.
Veamos un ejemplo: el número 278.


Vemos que 278 se encuentra entre las centenas 200 y 300, pero que está más cerca de esta última. Por lo tanto lo aproximaremos a 300.
De hecho, 278 termina en 78 que es superior a 50, por lo que lo aproximamos a la centena superior.
Vamos a ver otor ejemplo: 421.


421 se encuentra entre las centenas 400 y 500, pero está más cerca de la primera. Por lo tanto lo aproximaremos a 400.
De hecho, 421 termina en 21 que es inferior a 50, por lo que lo aproximamos a la centena inferior.

3.- Aproximación a la unidad de millar
Aproximar un número a la unidad de millar es buscar un número múltiplo de 1.000 (sus tres últimas cifras son cero) que más se aproxime al número en cuestión.
Si el número termina en 500 o en una cifra inferior se aproxima a la unidad de millar inferior. En cambio, si termina en 501 o en una cifra superior se aproxima a la unidad de millar superior.
Veamos un ejemplo: el número 7.256.


Vemos que 7.256 se encuentra entre las unidades de millar 7.000 y 8.000, pero que está más cerca de la primera. Por lo tanto lo aproximaremos a 7.000.
De hecho, 7.256 termina en 256 que es inferior a 500, por lo que lo aproximamos a la unidad de millar inferior.
Vamos a poner otor ejemplo: 5.689.


5.689 se encuentra entre las unidades de millar 5.000 y 6.000, pero está más cerca de la segunda. Por lo tanto lo aproximaremos a 6.000.
De hecho, 5.689 termina en 689 que es superior a 500, por lo que lo aproximamos a la unidad de millar superior.


Ejercicios


1. Aproxima los siguientes números a la decena.

2. Aproxima los siguientes números a la centena.

3. Aproxima los siguientes números a la unidad de millar.


Soluciones:
http://primaria.aulafacil.com/matematicas-cuarto-primaria/Curso/Lecc-7.htm

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...