Es racó des PT

En aquest bloc o "bitàcola" trobaràs recursos, recomanacions, articles, materials descarregables, enllaços, idees, propostes, notícies, relacionades amb la feina de pedagogia terapèutica. És a dir, tot allò que t'hauria agradat que et contessin quan vares començar a fer feina de PT. També hi ha materials aprofitables per a tutors i educadors en general, d'atenció a la diversitat i d'educació especial.

Frases per fer servir als informes


Quan arriba el moment d'emplenar els informes d'avaluació dels nostres alumnes sempre se'ns presenten dubtes sobre qual és la paraula o frase que defineix de manera més correcta aquell o aquells aspectes que volem comentar sobre els nens i la seva evolució i dinàmica escolar. Per ajudar-vos una mica en aquesta tasca us deix un petit llistat de frases que podeu utilitzar quan redacteu els informes escolars. Trobareu dos apartats, un de frases per reforçar aspectes positius, i un altre si per contra el que volem és posar èmfasis en els aspectes més negatius del rendiment dels alumnes.

Si volem comentar aspectes positius podem utilitzar frases que comencin de la següent manera:

- Mostra avanç en …

- Té habilitats i destreses …

- Pot …

- Posseeix gran potencial per…

- És treballador, persevera, coopera …

- Mostra maduresa, compromís,..

- Fa un excel·lent treball …

- Ha millorat el seu rendiment en …

- Aplica adequadament les tècniques…

- Fa un ús adequat de ….

Si el que volem és comentar aspectes negatius podem utilitzar frases que comencin de la següent manera:

- Necessita recolzament en …

- Hi ha que reforçar-ho en …

- Està en procés de ….

- Aconsegueix les seves activitats si …

- En ocasions resol …

- Algunes vegades …

- Ocasionalment efectua …

- Li costa posar-se a treballar en…

- Mostra poc interès en les activitats de…

Frases per a les observacions finals en els informes trimestrals i final.

- L'alumne … segueix amb facilitat els continguts treballats fins al moment a l'aula (informe trimestral)

- L'alumne … segueix amb normalitat els continguts treballats fins al moment a l'aula (informe trimestral)

- L'alumne … segueix amb alguna dificultat els continguts referents a l'àrea … treballats fins al moment a l'aula (informe trimestral)

- L'alumne … ha adquirit amb facilitat els continguts treballats durant el curs escolar a l'aula (informe final)

- L'alumne … ha adquirit amb normalitat els continguts treballats durant el curs escolar a l'aula (informe final)

- L'alumne … ha adquirit amb certes dificultats alguns dels continguts treballats durant el curs escolar a l'aula (informe final)

- L'alumne … no ha adquirit els continguts referits a l'àrea de … treballats durant el curs escolar a l'aula (informe final)


Hàbits de feina
El/l'alumne/a …
- mostra interès per les activitats que fem a l'aula, 


- s'esforça per realitzar bé les seves tasques de classe,

- no està motivat a l'hora de treballar,

- li costa respectar el silenci molestant així a altres companys,

- li costa treballar en silenci rendint a l'aula menys del que les seves possibilitats l'hi permeten,

- no acaba mai el treball proposat pel docent,

- té un ritme de treball lent i li costa acabar les feines,

- mostra curiositat i interès per aprendre coses noves,

- no mostra cap interès per les dinàmiques escolars,

- es distreu amb facilitat,

- des del primer moment s'ha mostrat molt tranquil/a i interessat/a per tot,

- participa activament en el funcionament de la classe,

- es mostra col·laborador amb el docent i amb la resta de companys ajudant-los si és menester,

- sovint es distreu i perd l'interès per les activitats que fem a l'aula,

- té un ritme de treball molt bo que li permet tenir un excel·lent rendiment escolar.


Procés de la lectoescriptura
L'alumne … :

- reprodueix el seu nom,

- reconeix les lletres,

- encara no reprodueix lletres,

- només coneix les lletres …,

- imita l'acte d'escriure,

- mostra interès per començar a escriure,

- va adquirint el mecanisme de la lectoescriptura,

- discrimina els sons de les lletres,

- li costa discriminar alguns sons de lletres,

- relaciona els sons amb el seu traç correcte,

- per cada síl·laba escriu una lletra,

- escriu paraules amb significat, deixant-se lletres,

- escriu paraules correctament utilitzant una ortografia natural,

- llegeix paraules de manera comprensiva,

- és capaç d'escriure una frase curta amb significat,

- és capaç de llegir una frase curta i entendre el seu significat,

- encara no és capaç d'escriure una frase curta amb significat,

- encara no és capaç de llegir una frase curta amb significat,

- està evolucionant normalment en l'adquisició del procés d'aprenentatge de la lectoescriptura,

- encara es mostra immadur en el procés d'aprenentatge de la lectoescriptura. Font: http://actividadesinfantil.com

1 comentari:

CARMENFUA ha dit...

Gràcies, m'ha ajudat molt aquesta entrada!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...